Architektonické riešenie interiérov

Človek trávi veľkú časť svojho času v interiéri a presne preto by sa malo dbať nato, aby priestor, v ktorom sa tento čas trávi, bol čo najpríjemnejší. Preto vytvárame interiér na mieru pre každého klienta podľa špecifických požiadaviek.

Interiér je vnútorný priestor stavebného objektu alebo jeho časti zariadený typovými a atypickými prvkami, ktorých usporiadanie spolu s úpravou vymedzených plôch tvorí jednotný a funkčný celok.

Výkonovými fázami riešenia interiéru sú:

1. Výtvarno-architektonický návrh: podrobné zameranie riešených priestorov, vypracovanie konceptu riešenia interiéru, rozmiestnenie nábytku, svietidiel, grafické vyjadrenie materiálov, vypracovanie výtvarnotechnického návrhu tvarov atypických prvkov zariadenia a úprav plôch vo vymedzenom priestore

2. Projekt interiéru: obstaranie podkladov od výrobcov typových prvkov a ich zapracovanie do projektu, označenie a doplnenie rozmerov typových a atypických prvkov vrátane svietidiel, zapracovanie požiadaviek odborných profesií, farebné riešenie

3. Realizačná časť: výkon občasného autorského dozoru.