Autorský dozor

Medzi povinnosti autorského dozoru patrí hlavne:
- účasť na kontrolných dňoch, ktoré zvoláva investor
- vyjadrenie sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia
- upovedomenie stavebníka popr. dotknutý orgán štátnej správy, ak zistí nedodržanie projektu, poprípade právnych predpisov a tiež technických noriem
- ak nedostatky neboli včas odstránené, môže požadovať zastavenie práce na stavbe, atď.