Dokumentácia pre stavebné konanie

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä:

1. Sprievodnú správu s doplňujúcimi údajmi o stavbe, ak nestačia základné údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní

2. Súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé

a) navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

b) požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov

c) nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovanie), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia

d) údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach)

e) pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení , o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, alebo nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby

f) údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosť

g) usporiadanie staveniska a opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok

h) spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke

3. Celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením

a) Hraníc pozemkov a ich paralelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov jestvujúcich stavieb na nich

b) Podzemných sietí a stavieb na nich

c) Návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia

d) Ochranných pásem, ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10000 alebo 1:50000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby

4. Vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb

5. Stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť , strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby

6. Statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie

7. Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy určuje potreby energie v budove vypočítaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov. Projektové energetické hodnotenie sa uskutočňuje vo fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy budovy.

7. Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy určuje potreby energie v budove vypočítaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov. Projektové energetické hodnotenie sa uskutočňuje vo fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy budovy.

8. Návrh úpravy okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby

9. Ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií

10. Ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe