Dokumentácia pre územné konanie

Podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. (k § 35 stavebného zákona) návrh na vydanie územného rozhodnutia, ktorý navrhovateľ podáva na stavebný úrad obsahuje:

1. Textovú časť s údajmi

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,

b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,

c) zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,

d) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,

e) ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,

f) údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.

V návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby a stavby s veľkým počtom účastníkov konania, sa uvedie opis prebiehajúcich hraníc územia a údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa neuvádzajú.

2. Prílohy návrhu na vydanie územného rozhodnutia

a) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy vrátane parcelných čísel so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,

b) dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípade jednoduchých a drobných stavieb alebo ich zmien postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,

c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov,

d) záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané podľa zák. č. 24/2006 Z. z. v platnom znení,
e) doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

3. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie

Podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby sa k návrhu prikladá dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä

a) údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,

b) urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1: 500); ak sa navrhuje umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania postačujú podklady uvedené v bode 2 písm. a)

c) architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,

d) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky na stavby,

e) údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia,

f) údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (vyhl. č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov), ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe a návrh spôsobu nakladania s nimi (okrem komunálnych odpadov),

g) údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma,

h) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny,

i) návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,

j) údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,

k) úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené,

l) rozsah a usporiadanie staveniska.

Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa pripojí súhlas Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu.