Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Z dôsledne vyhotovených energetických certifikátov je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Samozrejmou súčasťou certifikátov by mal byť aj odporúčaný súbor opatrení, ako možno zlepšiť jej stavebné konštrukcie a systémy vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a osvetlenia.

Povinnosť energetickej certifikácie budov stanovuje európska smernica č. 2002/91/ES a jej novela 2010/31/EÚ. Upravuje ju zákon NR SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška MDVaRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorá určuje postup vyhotovenia a obsah energetického certifikátu a hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy.

Energetická certifikácia je povinná

a) pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,

b) pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,

c) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

Certifikát má platnosť najviac 10 rokov. V tejto lehote môže stratiť platnosť realizovaním takých úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Energetický certifikát zatrieďuje budovy podľa energetickej hospodárnosti do energetických tried A až G a podľa globálneho ukazovateľa budovy do energetickej triedy A0 až G v každej kategórii budov, pričom budovy triedy A majú najnižšiu spotrebu energie a budovy triedy G najvyššiu, tzn. sú najmenej hospodárne. Minimálnou požiadavkou pre novú a významne obnovovanú budovu je horná hranica triedy B.

Prílohou energetického certifikátu sú aj odporúčané opatrenia na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií, systému vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a osvetlenia.

Energetická certifikácia sa vzťahuje na:
- rodinné domy
- bytové domy
- administratívne budovy
- budovy škôl a školských zariadení
- budovy nemocníc
- budovy hotelov a reštaurácií
- športové haly a iné budovy na šport
- budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
- ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.