Porealizačná dokumentácia

Dokumentácia porealizačného zamerania stavebných objektov je geodetická dokumentácia zobrazujúca polohu a priebeh novovybudovaných stavebných objektov (stavba, inžinierske siete...). Spracovaniu dokumentácie predchádza samotné geodetické zameranie jednotlivých stavebných objektov.

Dokumentácia porealizačného zamerania je potrebná ku kolaudácii. Stavebný úrad požaduje ku kolaudácii geometrický plán na základe ktorého vydá kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o pridelení súpisného čísla a spolu s geometrickým plánom slúži ako podklad na zápis do katastra.

Stavebný úrad vyžaduje aj geodetické porealizačné zameranie prípojok inžinierskych sietí (zameranie je aj súčasťou zákresu do digitálnej technickej mapy mesta). Porealizačné zameranie stavieb je vyhotovené v štátnom systéme S-JTSK, Bpv a v digitálnej forme vo formáte DWG, DGN, DXF alebo VGI.

Súčasťou porealizačnej dokumentácie je aj energetický certifikát budovy ku kolaudácii stavby.