Svetelno-technické posúdenie

Svetlo-technické posúdenie miestností preukazuje či sú tieto miestnosti vhodné z hľadiska svetlo techniky na trvalý pobyt ľudí. Posudok musí potvrdiť či posudzovaný objekt alebo miestnosť bude mať dostatočné a vyhovujúce množstvo prirodzeného denného svetla. Právo na denné svetlo ovplyvňuje celkový návrh zástavby, jednotlivých budov a miestností z hľadiska ich usporiadania , geometrie , orientácie k svetovým stranám a parametrov osvetľovacích otvorov.

Svetelno-technický posudok sa vypracováva pri návrhu a umiestňovaní stavebných objektov najmä pre:
a) bytové budovy a rodinné domy s odstupom menším ako 7,0 m, ak sa na protiľahlých stenách domov nachádzajú okná z obytných miestností

b) budovy s dlhodobým pobytom osôb najmä kancelárie, obchodné priestory a rôzne pracoviská

c) zmeny geometrie budov ich prístavby a nadstavby