RD Bardejov - časť Moliterka

Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu na p. č. 5254/28 v Bardejove. Hlavný objekt je navrhovaný ako samostatne stojaci, jednopodlažný, bez podpivničenia, s plochou jednoplášťovou strechou. Obsahuje jeden byt s príslušenstvom pre 3-4 osoby. Projektová dokumentácia rieši aj garáž pre dve motorové vozidla, nad ktorou je terasa. Vzhľadom na výškové osadenie hlavného objektu a svetlej výšky garáže je garáž umiestnená v suteréne, z ktorej je priamy výjazd na cestnú komunikáciu, ul. Ľudovíta Štúra. Tento objekt je umiestnený pred samotným hlavným objektom. K samotnému domu vedú exteriérové schody. Nad garážou je navrhnutý prístrešok altánku a exteriérová terasa prístupná z hlavného obytného priestoru domu.Záujmové územie je lokalizované v Bardejove časť Moliterka. Pozemok nie je oplotený. Stavebný pozemok je prístupný z miestnej komunikácie na južnej strane parcely. V komunikácii sa nachádzajú inžinierske verejné siete pitnej vody, kanalizácie, NN vedenia ELI a plynovodu. Pozemok je v súčasnosti napojený na verejný vodovo, spláškovu kanalizáciu a plynovod prípojkami, na pozemku sa nachádza vodomerná šachta a plynomer. Splaškové vody budú napojené navrhovanou kanalizačnou prípojkou na verejnú splaškovú kanalizáciu. Dažďové vody budú odvedené do akumulačnej nádrže a spätne budú využívané ako úžitková voda. Objekt bude napojený na vedenie ELI navrhovanou prípojkou na NN vedenie.Terén je mierne svažitý. Pozemok je momentálne zatrávnený, bez úpravy povrchu a terénu. Momentálne nie je využívaný, nachádza sa na ňom trávnatý porast.Návrh dispozície domu zohľadňuje architektonické, funkčné, tvarové a priestorové riešenie lokálnej výstavby v územnom pláne mesta. Výškovo ani polohovo negatívne neovplyvňuje prevádzku a funkciu domov v okolí, pričom zohľadňuje tvar, veľkosť a orientáciu na svetové strany pozemku.

Páčia sa vám naše práce? Presvedčili sme vás?

Kontaktujte nás

Detaily

  • Vykurovaný objem : 1671,3 m 3
  • TERA green : stavebno-technická dokumentácia stavby
  • Zastavaná plocha : 186,99 m 2
  • Rok : 2017
  • Energetická trieda : A1
  • Architektúra : Ing.arch. Marek Polák