• lubotice
 • lubotice2
 • lubotice3
 • lubotice5
 • lubotice8
 • lubotice7
 • lubotice6
lubotice lubotice2lubotice3lubotice5lubotice8lubotice7lubotice6

Rodinný dom - Ľubotice

Prístavba rodinného domu rieši nové vstupné schodisko na prvé nadzemné podlažie a vstup do prvého podzemného podlažia. Zároveň sú tieto vstupy zastrešené oceľovou konštrukciou. Existujúci dom je situovaná v lokalite k. ú. Ľubotice. Pozemok je situovaný v intraviláne obce a je v časti určenej obcou na funkčnej ploche, plochy určené na bývanie - plochy a pozemky rodinných domov. Súčasťou funkčnej plochy bývania je aj pozemok p. č. 1068 a 1069 vymedzený zo západnej a z východnej strany hranicou pozemku susedných rodinných domov a z južnej strany záhradou. Zo severu je existujúci objekt ohraničený navrhovanou obecnou prístupovou komunikáciou. Prístup na pozemok je z plánovanej obecnej a prístupovej komunikácii zo severnej strany.Existujúci rodinný dom je riešený v klasickej, funkčnej a tvarovej charakteristike ako jednopodlažný bez podkrovia, čiastočné podpivničený objekt s plochou strechou. Strechu tvorí sústava drevených krokiev uložených na stropnej konštrukcii. Strecha má plochý tvar, so sklonom strechy 5°.V návrhu sa uvažuje s odstránením pôvodnej strešnej konštrukcie v plnom rozsahu nad zádverím. Návrh novej konštrukcie strechy sa uvažuje so sklonom 1,5°. Projektová dokumentácia rieši odstránenie existujúcej skladby strechy a návrh novej oceľovej konštrukcie, ktorá bude napojená na existujúci objekt cez oceľové platne a prikotvená kotvami do žb. venca viď PD časť Statika. Následné sa tento oceľový rám zadební z oboch strán OSB doskami a z exteriérovej strany aj kontaktným zatepľovacím systémom. Priestor medzi stropnou konštrukciou a strešnou konštrukciou sa zateplí tepelnoizolačnými doskami Nobasil hrúbky 300 mm, ktorá bude uložená na paronepriepustnú fóliu Fatrapar. Vyplnenie existujúcich otvorov sa zrealizuje pomocou pórobetónových tvárnic hrúbky 300. Existujúce murivo sa zateplí KZS fasádnym polystyrénom a finálnou povrchovou stierkou. Navrhované základy schodiska sa prepoja pomocou betonárskej výstuže na existujúci objekt a zateplia extrudovaným polystyrénom Styrodur 2800 C. Jednotlivé skladby sú znázornené vo výkresovej časti.Hlavný vstup je orientovaný na severnú stranu . Na vstup nadväzuje zádverie. Zo zádveria prístup do chodby, na ktorú sú napojené jednotlivé miestnosti..Cieľom projektu je čo najefektívnejšie a najlepšie zlepšiť pôvodný objekt architektonicky zaujímavým tvarom a priestormi pred objektom, ktorý by zatraktívnil vstup do objektu.

Páčia sa vám naše práce? Presvedčili sme vás?

Kontaktujte nás

Detaily

 • Vykurovaný objem : 346 m 3
 • TERA green : projektová dokumentácia na stavebné povolenie
 • Zastavaná plocha : 115 m 2
 • Rok : 2015
 • Energetická trieda : nízkoenergetická úroveň výstavby B
 • :